Om AKG / Generalforsamling

Generelforsamling

Generalforsamling


ORDINÆR GENERALFORSAMLING

afholdes

mandag d. 6. februar 2017 kl. 19.00

Foreningshuset

Ny Kærvej 2A

DAGSORDEN


1. Valg af dirigent

2. Beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i

hænde senest 8 dage før.

5. Valg af

a. Formand

Iben Fjorback (modtager ikke genvalg)

b. 1 bestyrelsesmedlem for to år

Ina Breum

6. Valg af to suppleanter

1. suppleant Jette Finnemann

2. suppleant Jytte Jakobsen

7. Valg af to revisorer

Birgit Blohm og Bente Jensen


8. Valg af revisorsuppleant

Ingelise Back


9. Eventuelt

 
 
Bestyrelsen

AKG-gymnastik
 


Tilmelding gerne til din kontaktperson eller en anden fra bestyrelsen